Mötesplats OER

Den 25 november 2019 antogs enhetligt Unescos OER-rekommendation (Open Educational Resources) för implementering av samtliga medlemsländer, även Sverige, för allas rätt till kvalitativt livslångt lärande.

Medlemsländerna var eniga om vikten av kraftsamling relaterat till implementeringsåtgärder på alla plan och för alla intressenter. OER-rekommendationen gäller:

  1. Kapacitetsbyggande
  2. Utveckla stödjande policyer
  3. Effektiv, inkluderande och jämlik tillgång av OER av god kvalitet
  4. Främja skapandet av hållbarhetsmodeller för OER
  5. Främja och underlätta internationellt samarbete

Unescos OER-rekommendation anger dessutom riktlinjer för uppföljning och utvärdering.

OER-rekommendationen bidrar till att nå Unescos hållbarhetsmål, framförallt SDG4 om utbildning för alla. SDG4 innefattar bland annat livslångt lärande, jämställdhet, tillgänglighet, kvalitet, inkludering och rättvisa. Tillgång till kvalitativ utbildning och utbildningsmaterial är en mänsklig rättighet och en demokratifråga. Dessutom bör det som finansieras av skattemedel ska gå tillbaka till medborgarna.

Vad är OER?

Läs mer om vad OER (Open Educational Resources) är här.

Varför är OER viktigt?

Varför OER (öppna lärresurser) är viktigt för dig och din verksamhet.

Unesco om OER

Unesco är det FN-organ som driver det globala OER-arbetet. Unesco har tagit fram den internationella OER rekommendation som nästan 200 länder, inklusive Sverige, har skrivit under. OER rekommendationen förespråkar ett aktivt arbete med öppna lärresurser (OER) på alla nivåer och i alla sammanhang. Läs originalversionen av rekommendationen här.